Negele, Zimmel, Greuter, Beller Rechtsanwälte mahnen für Venal Virulent Video GbR Urheberrechtsverletzungen an dem Film Bong of the Dead ab

Die Kanzlei Negele, Zimmel, Greuter, Beller Rechtsanwälte mahnt zurzeit Urheberrechtsverletzungen durch „Filesharing“ in Online-Tauschbörsen an dem Filmwerk Bong of the Dead für die Venal Virulent Video GbR ab.

Top